Makkelijk en snel bestellen 30 dagen opzicht! Niet goed geld terug! Voor 15.00 besteld de volgende werkdag gelverd.
0
Winkelwagen

Inhoudsopgave:
Artikel    1. Definities
Artikel    2. Identiteit van de ondernemer
Artikel    3. Toepasselijkheid
Artikel    4 .Het aanbod
Artikel    5. De overeenkomst
Artikel    6. Herroepingsrecht
Artikel    7. Kosten in geval van herroeping
Artikel    8. Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel    9. De prijs
Artikel  10. Conformiteit en garantie
Artikel  11 .Levering en uitvoering

Artikel  12. Betaling
Artikel  13. Klachtenregeling
Artikel  14. Geschillen
Artikel  15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel  16 .Achteraf betalen met Afterpay
 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
    herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
    bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
    producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
    gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt
    om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
    toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
    mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
    zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
    aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
    ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
    diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
    van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
    sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
    dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Dhr Marcel de Bruijn
Voor een ieder wat

Krekel 28
3766 HK Soest
Telefoonnummer: 06-55967873
E-mailadres: info@vooreeniederwat.nl
KvK-nummer:60656883
Btw-identificatienummer: NL167071221B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
    op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
    voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
    mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
    dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
    consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
    vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
    algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
    worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
    manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
    redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
    worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
    worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg
    of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
    overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
    algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
    meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
   wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
    producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
    beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
    gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
    aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
    aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
    en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft
    in het bijzonder:
    •de prijs inclusief belastingen;
    •de eventuele kosten van aflevering;
    •de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
     daarvoor nodig zijn
    •het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    •de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
    •de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
    •ondernemer de prijs garandeert.
    •de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
      gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
      andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
    • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
      wijze deze voor de consument te raadplegen is;
      de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,de door
      hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
      indien gewenst herstellen;
      de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
      worden gesloten.
    •de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
      waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
      raadplegen; en
      de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
      duurtransactie.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
    moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
     daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
    ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
    het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
    bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
    technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
    overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
    elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
    acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
    consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
    factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
    afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
    overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag
    te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
    schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
    kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
    terecht kan.
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
    gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
    herroepingsrecht.
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
    gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
    van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
    de eerste levering.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
    zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
    verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
    nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
    zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en
    indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
    retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanner de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen       14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar             maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft    gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant  product binnen 14 dagen    retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,         bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik       te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft                     teruggezonden, is de koop een feit.

 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
   kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
   mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover
   voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
   ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
   overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
    consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
    ondernemer geen invloed heeft;
f.  voor losse kranten en tijdschriften.
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
    heeft verbroken
h.Producten die met hygiene te maken hebben zoals bv lingerie,scheerapparaten,ladyshaves, enz 


3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten.
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
    bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
    bedenktijd is verstreken.
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
    aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
    gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
    prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
    geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
    schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
    aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
    alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
    alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
    waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
   overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
   deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
   overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
   overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
   ander dan normaal gebruik.
2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
   wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
   tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
    nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
    aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
    gemaakt.
3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
   vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
   binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
   bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
   kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
   bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
   overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
    consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
    ontbinding terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
    inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
    op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
    geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
    kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
    het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
    ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
    overeengekomen.
 
Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
    bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als
    bedoeld in artikel 6 lid1
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer
    een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
    bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering
    van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
    heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
   onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
    beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
    kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
     behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig
    en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
    gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
    gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
    langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
    dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
    consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
    vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
    voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
    Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
    nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
    wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
    een gevensdrager

Artikel 16- Aanvulende informatie over achteaf betalen met Afterpay
 Voor een  ieder wat biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via Afterpay. Indien je voor de betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het door jouw aankopen verschuldigde bedrag door Voor een ieder wat overgedragen aan Afterpay en gelden de betaalingsvoorwaarden van Afterpay welke zijn in te zien op de website van Afterpay onder deze link:
http://www.afterpay.nl/nl/klantenservic/betaalingsvoorwaarden

 


 

Download algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel    1. Definities
Artikel    2. Identiteit van de ondernemer
Artikel    3. Toepasselijkheid
Artikel    4 .Het aanbod
Artikel    5. De overeenkomst
Artikel    6. Herroepingsrecht
Artikel    7. Kosten in geval van herroeping
Artikel    8. Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel    9. De prijs
Artikel  10. Conformiteit en garantie
Artikel  11 .Levering en uitvoering

Artikel  12. Betaling
Artikel  13. Klachtenregeling
Artikel  14. Geschillen
Artikel  15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
    herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
    bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
    producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
    gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt
    om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
    toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
    mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
    zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
    aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
    ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
    diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
    van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
    sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
    dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Voor een ieder wat

Krekel 28
3766 HK Soest
Telefoonnummer: 06-55967873
E-mailadres: info@vooreeniederwat.nl
KvK-nummer:60656883
Btw-identificatienummer: NL167071221B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
    op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
    voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
    mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
    dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
    consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
    vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
    algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
    worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
    manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
    redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
    worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
    worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg
    of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
    dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
    overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
    algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
    meest gunstig is.
 
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
   wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
    producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
    beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
    gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
    aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
    aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
    en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft
    in het bijzonder:
    •de prijs inclusief belastingen;
    •de eventuele kosten van aflevering;
    •de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
     daarvoor nodig zijn
    •het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    •de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
    •de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
    •ondernemer de prijs garandeert.
    •de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
      gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
      andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
    • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
      wijze deze voor de consument te raadplegen is;
      de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,de door
      hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
      indien gewenst herstellen;
      de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
      worden gesloten.
    •de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
      waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
      raadplegen; en
      de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
      duurtransactie.
 
Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
    moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
     daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
    ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
    het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
    bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
    technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
    overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument
    elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
    acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
    consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
    factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
    afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
    overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag
    te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,
    schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
    kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
    terecht kan.
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
    gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
    herroepingsrecht.
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
    gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
    van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op
    de eerste levering.
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
    zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze
    bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een
    vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
    vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
    verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
    nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van
    zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en
    indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
    retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
   kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
   mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover
   voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
   ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
   overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
    consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
    ondernemer geen invloed heeft;
f.  voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
    heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten.
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
    bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
    bedenktijd is verstreken.
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
    aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
    gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
    prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer
    geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
    schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
    aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
    alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
    alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
    waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
   overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
   deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
   overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
   overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
   ander dan normaal gebruik.
2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
   wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
   tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
    nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
    aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
    gemaakt.
3. Met inachtneming van het geen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
   vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
   binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
   bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
   kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
   bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
   overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
    consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
    ontbinding terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
    inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
    op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
    geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
    kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
    het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
    ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
    overeengekomen.
 
Artikel 12 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
    bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als
    bedoeld in artikel 6 lid1
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer
    een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is
    bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering
    van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling
    heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
   onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
    beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke
    kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
     behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig
    en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
    gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
    gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
    langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
    dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
    consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
    vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
    voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
    Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
    nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
    wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
    een gevensdrager